SPAM - Klachten

Heeft u een spambericht ontvangen? U kunt alleen een klacht indienen voor spam die:

  • verzonden is aan een e-mailadres dat bij een natuurlijk persoon in gebruik is (dus geen info@, sales@, ...);
  • een bedreigend of commerciëel karakter heeft;
  • en waarvan de verzender (degene die op de verzendknop drukt, of degene die opdracht geeft tot de verzending) zich in België bevindt. Alle buitenlandse spam kunnen spijtig genoeg niet verwerken.

Bovenstaande voorwaarden maken deel uit van de Opt-in wetgeving.

Meer informatie omtrent de Belgische wetgeving vindt u hieronder :

Sinds 15/6/2012 hebben wij de spamklachten meldingen stopgezet. Slechts zeer uitzonderlijk werd ons nog melding gemaakt van spamberichten. Anderzijds moeten wij ook onze diensten beperken temeer we enkel zijn toegewezen op vrijwilligerswerk en wij van geen enkele instantie subsidie noch funding krijgen. Mocht u nog vragen hebben omtrent de spamregelgeving kan u altijd terecht op http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/elektronische_handel/Spamming/